Quẻ xăm cho ngày mồng năm

09 February 2019

Mồng 5 năm nay 2019, mình có dịp đi Chùa Ông xin xăm và được gieo cho quẻ xăm số 92.


SỐ 092 - HẠ HẠ

XÂM CHỮ Kim niên hòa cốc bất như tiền, Vật giá quyên đàng bộ bá niên. Tại số lưu hành đa tật bệnh, Nhứt dương phục hậu thúy an toàn.

DỊCH NGHĨA Năm nay lúa thóc kém năm rồi, Vật giá còn thêm mắc gấp đôi. Tại số lưu hành đa tật bệnh, Mùa đông sắp đến được an toàn.

Thánh ý: Tụng phân vân, lâu phải hòa, bệnh hoạn nhiều, sau vô hại, tài lộc khó, tạm đợi thời, lộc sau có.

Tô đông pha giải: Trước mắt cầu mưu, nay không như trước, khẩu thiệt chất chồng, bệnh nhiều rắc rối, thời vận chậm tới, lúc này không tốt, chờ sau đông chí, sẽ được khang ninh.

LỜI BÀN Xâm này có hơi xấu, Xâm nói nghĩa bao trùm, nhưng người xin được quẻ này mà nhằm ba tháng cuối năm là tháng 10, 11 và tháng chạp thì tốt lắm, là do câu “Nhứt dương hục hậu thủy an toàn”. Sự tích: một nhà buôn bán vàng ngọc vì lỗ lã muốn đổi nghề, nhưng dây dưa mãi đến cuối năm mới bán được thạnh lợi, rồi giữ nghề cũ được bình an.

Xâm đúng câu: Tiền hung mà hậu kiết.


Chỉ muốn ngủ cho tới mùa đông.